Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons (Business Network Systems BV met KBO nummer 0443.859.033, verder genoemd BNS) overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant of aan bijzondere voorwaarden, vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.

PRIJSLIJSTEN, OFFERTES EN BESTELLINGEN

Al onze prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbinden voor ons. Onze prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt ons slechts na schriftelijke aanvaarding ervan. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSBEVOEGDHEID

Op al onze overeenkomsten is enkel Belgisch recht van toepassing. Dit met de uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.
Wanneer de levering ten gevolge van overmacht tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding. Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkwamen, indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van BNS.

Indien een levering niet kan geschieden om redenen waarvan de oorzaak bij de klant ligt, zullen de bijkomende vergoedingen voor verplaatsing en lonen van rechtswege door de klant verschuldigd zijn.
Montage, inbedrijfstelling en controle van de toepassing van de systemen zijn, zonder uitdrukkelijk andersluidend akkoord, niet inbegrepen in de levering.
BNS is niet gehouden de volledige bestelling op hetzelfde ogenblik te leveren.

TRANSPORT, RISICO

Behoudens tegengesteld beding, vallen de transportkosten en risico’s van het materiaal, de terugzending van het herstelde of vervangen materiaal aan de klant, evenals het demonteren en het hermonteren van onderdelen, ten laste van de klant. Wanneer de herstelling ter plaatse moet gebeuren vallen de reis- en verblijfkosten van ons personeel, evenals de transportkosten en risico’s van het nodige materieel en gereedschap ten laste van de klant, behoudens tegengesteld beding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Al de door ons geleverde goederen en diensten blijven onze eigendom tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en van de kosten. Wij kunnen ons op deze clausule beroepen zeven dagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. Het geleverde dient dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan ons te worden teruggeven en dit op kosten van de klant. Dit daarenboven onverminderd ons recht op integrale schadeloosstelling.
In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behouden wij ons het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

GARANTIE EN KLACHTEN

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan BNS en dit binnen de twee werkdagen na de levering.
Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan BNS.
Wij aanvaarden de garantieplichten voor door ons geleverde goederen zoals deze door de fabrikanten zijn vastgesteld.
Onze waarborg geldt slechts in zover de koper aantoont dat de gebreken tot uiting gekomen zijn in normale of door ons voorgeschreven gebruiksomstandigheden.
Zij geldt niet, in het bijzonder, in geval van slecht onderhoud of van ondeskundige herstellingen door een ander dan BNS of haar mandataris, noch in geval van wijziging zonder ons schriftelijk akkoord, noch in geval van normale sleet.
BNS verplicht zich tot de goede werking van het systeem volgens de door de fabrikant opgestelde specificaties.
BNS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de signalen in overdracht met andere systemen, toegeleverd door derden.
Buiten de verplichtingen omschreven in dit artikel zijn wij niet verder aansprakelijk. Wij zullen tot geen enkele schadeloosstelling gehouden zijn ten opzichte van de koper noch ten opzichte van derden, voor schade aan personen, schade aan goederen anders dan het voorwerp van het contract, of voor winstderving. De koper waarborgt ons tegen elk verhaal van derden.
De koper moet ons, zonder uitstel en schriftelijk, de gebreken mededelen die tot uiting zijn gekomen. Indien het gebrek gedekt is door bovenvermeld artikel en in zover is uitgemaakt dat het gebrek bestond bij de risico-overdracht, verbinden wij er ons toe het te verhelpen binnen een redelijke termijn. Wij kunnen naar onze keuze en volgens de aard van het materiaal, hetzij het ons doen terugsturen voor herstellingen of vervangingen, hetzij ter plaatse herstellen. Het terugsturen van het materiaal zal slechts aanvaard worden mits ons voorafgaandelijk akkoord en voor zover het gebeurt volgens de instructies die wij zullen gegeven hebben. Eventuele klachten of melding van gebreken dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van BNS of op het adres van haar mandataris, per aangetekend schrijven binnen de hoger vermelde termijnen.

PRIJZEN

Indien tussen het tijdstip van onze order bevestiging en het tijdstip van de uitvoering er van – zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te rekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 20%. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken. De BTW is nooit in onze prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld.

BETALING

BNS behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de aflevering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald is op de vervaldag, kan BNS het saldo van de bestelling annuleren.
Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan BNS. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BNS.

ONTBINDEN EN WANBETALING

Wij hebben het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2019 door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteit van de klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; of (v) indien wij goede redenen hebben om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ons zal nakomen.
In geval van ontbinding behouden wij ons tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle kosten en schade en worden al onze vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.
Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is BNS daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

BETALING DOOR WISSEL OF MET ANDERE DOCUMENTEN

Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zullen nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten eigendom van ons en worden deze in geen geval aan de klant overgedragen.

AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen onder deze Algemene voorwaarden middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.
In geval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
In geval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant. Overmacht in hoofde van de klant wordt hierbij duidelijk uitgesloten.
De koper, eigenaar of huurder van bestaande gebouwen, waaraan of waarin door BNS zal gewerkt worden, zal een afstand van verhaal bedingen bij zijn brandverzekeraar, voor enig verhaal dat er zou kunnen ontstaan, door een fout van BNS of zijn personeel (zware fouten uitgesloten) voor de schade ten gevolge van brand en aanverwante gevaren, gevolgschade inbegrepen.
Indien de klant als zijn eigen verzekeraar optreedt, zal hij zelf het afstand van verhaal toestaan.
De eventuele kosten hiervan zijn ten laste van de klant.

SCHADEBEDING

In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant, indien er nog geen begin van uitvoering was of enig voorschot betaald werd, een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
In geval van annulering van de bestelling door de klant nadat de productie van de bestelling reeds een aanvang nam, zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de volledige som van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
In geval van verwikkelingen met betrekking tot de fabricatie, hetzij bij BNS zelf, hetzij bij haar leveranciers door gebrek aan grondstoffen of brandstoffen of door welke andere oorzaak ook, behoudt BNS zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. BNS heeft onmiddellijk recht op betaling van al de tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling.
Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 20% op de overeengekomen prijs.