ALGEMEEN

Door het bezoeken van deze website (mybns.com) verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

INFORMATIE

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

INHOUD

BNS besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan BNS niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer BNS verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal BNS onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is BNS niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eénieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat BNS geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. BNS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

HELPDESK

Heeft u klachten? Dan kan u terecht op het nummer 011/858 850 (elke werkdag van 8u00 tot 17 uur).

AUTEURSRECHT

BNS geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website mybns.com verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:
alle intellectuele rechten, zowel deze van BNS als deze van derden, te respecteren alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken geen bestanden behept met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten zich te onthouden van het kraken of hacken van het systeem van BNS of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet geen nationale of internationale wetten te schenden

BEPERKING VAN DE TOEGANG

BNS behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen

BNS behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

PRIVACY

Discretie is erg belangrijk. Daarom garanderen wij absolute discretie en een vertrouwelijke behandeling van de gegevens die elke bezoeker van deze site doorgeeft.

Als u bijvoorbeeld uw cv achterlaat bij BNS, of u schrijft in op een seminar, zijn de gegevens enkel voor u toegankelijk via uw wachtwoord.

Bij BNS heeft een strikt beperkt aantal medewerkers toegang tot uw gegevens. Ook zij verbinden zich ertoe deze mogelijkheid niet te misbruiken en de privacy-regels niet te schenden.

WET OP BESCHERMING VAN PRIVACY

Volgens de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 mag BNS alle gegevens die u verstrekt registreren in zijn databank, behoudens bezwaar van uw kant.

De bewaartermijn van uw gegevens in de databank is onbeperkt, zodat wij u later, ook voor andere doeleinden zoals marketing of interne processen (klantenbeheer, verbetering van de client service en profilering, het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten) kunnen contacteren. U beschikt over een inzage- en correctierecht.

De data blijven in handen van BNS en kunnen enkel doorgegeven worden aan geaffilieerde of gecontracteerde ondernemingen.

Wie niet akkoord gaat met het hier beschreven gebruik van zijn of haar persoonlijke informatie in het bezit van BNS of wie zijn of haar gegevens wil inzien, wijzigen, verbeteren of schrappen kan dat schriftelijk – met een bewijs van identiteit – melden bij Business Network Systems – Bisschopweyerstraat 37 – 3570 Alken.

BEVEILIGING

Bij de opbouw van de BNS-site is veel aandacht geschonken aan veiligheid. De gebruikte technologie zorgt ervoor dat alle gegevens die worden uitgewisseld geëncrypteerd worden.

HANDELSMERKEN

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van HPe, Microsoft, …) zijn beschermde handelsmerken.

ALLERLEI

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Ieder geschil met betrekking tot de BNS-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Hasseltse rechtbanken bevoegd.